Sorteig bici eléctrica Área Metropolitana de Barcelona

Imagen sorteig bicicleta electrica plegable AMB - 30 días en bici

Tornem a celebrar els #30diesAMBbici!

Com cada any, l’abril és el mes per celebrar que ens movem en bicicleta i per animar a més gent a provar de desplaçar-se de manera saludable, ràpida, còmode i divertida.

Com? Signant el compromís 30DEB i aprofitant les xarxes socials per publicar fotos i continguts que mostrin com la bicicleta és un mitjà de transport efectiu a la metròpolis de Barcelona, que a més a més ens proporciona salut i felicitat!

Així que, un any més, des de l’oficina de la bici de l’AMB  us convidem a sumar-vos del repte #30diesAMBbici a Instagram. Participar és molt senzill i a més a més en assolir el repte optes al sorteig d’una fantàstica bicicleta electrica plegable!

Instruccions del repte: 

El repte d’enguany només cal que durant 14 dies del mes d’abril publiqueu al FEED del vostre compte de Instagram fotos, missatges, il·lustracions i/o relats de la vostre mobilitat en bicicleta per la metròpolis de Barcelona. Encara que siguis teletreballant, comparteix al teu mur publicacions ciclistes fent servir #30diesAMBbici

Un cop finalitzat l’abril, realitzarem el sorteig de la bicicleta elèctrica plegable entre totes les persones que hagin superat el repte.

Si a més a més menciones a dos amics/amigues en els comentaris del post a Instagram tindràs dobel oportunitat de guanyar al sorteig: bit.ly/30diesAMBbici

Un abril més tornem a comptar amb la vostre participació per visibilitzar la mobilitat en bici per l’àrea metropolitana de Barcelona i animar a cada cop més persones a pujar-se als pedals!

 

Imagen con el hashtag en catalán de 30 días en bici -sorteig bicicleta electrica plegable AMB - 30 días en bici

BASES SORTEIG BICI ELÈCTRICA ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

1.- ELS ORGANITZADOR DEL CONCURS

L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (en endavant, AMB), amb domicili social a Barcelona, c. 62, número 16-18 Edifici A Zona Franca 08040 Barcelona i amb CIF P0800258F organitza un sorteig amb la finalitat de regalar a la persona guanyadora una bicicleta elèctrica i promoure l’ús d’aquest mitjà de transport a l’entorn metropolità.  La bicicleta està patrocinada pel servei Bicibox.

2.- DURADA

2.1. La data d’inici de la promoció serà el dia 1 d’abril de 2021 a les 00.00h i la data de finalització el 30 d’abril de 2021 a les 23.59h.

3.- LEGITIMACIÓ PER PARTICIPAR

3.1. La promoció està dirigida a qualsevol persona física major de 16 anys i resident a qualsevol dels 36 municipis que conformen l’àrea metropolitana de Barcelona, que disposi d’un compte a Instagram i segueixi les indicacions per participar correctament a la present promoció.

3.2. Per tal de poder participar en el sorteig caldrà que les persones participants comparteixin al FEED del seu compte d’Instagram un missatge, il·lustració, foto i/o relat relacionat amb la mobilitat en bicicleta, almenys durant 14 dies del mes d’abril, incorporant el hashtags de la campanya: #30diesAMBbici

3.3. Les persones que, a més a més facin menció a almenys dues usuàries en els comentaris de la publicació específica que explica el funcionament del concurs a Instagram tindran doble participació al sorteig.

3.4. Queden excloses del present concurs:

– Els i les menors de 16 anys i no residents a un municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona.

3.5. En el supòsit que resultés guanyadora alguna persona exclosa de participació, aquesta perdrà el seu dret a obtenir el premi assignat, procedint a fer el sorteig de nou entre les persones que reuneixin les condicions de participació vàlides.

La participació en el concurs suposa l’acceptació en la seva totalitat de les presents bases i de la política d’Instagram i podran ser consultades per les participants a la pàgina: https://blogs.amb.cat/bicicleta

4. ¿QUIN ÉS EL PREMI?

4.1. La promoció té com a finalitat sortejar: Una (1) bicicleta elèctrica plegable model Freeel per valor de MIL NORANTA-NOU EUROS (1.099,00€).

4.2. El premi només inclou l’especificat al punt 4.1.

4.3. El premi en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició de la persona guanyadora ni bescanviar pel seu contravalor econòmic.

5.- ¿COM PARTICIPAR-HI? MECÀNICA DEL CONCURS

5.1. Tothom que vulgui participar al concurs haurà de publicar al seu FEED d’Instagram un missatge, il·lustració, foto i/o relat relacionat amb la mobilitat en bicicleta, almenys durant 14 dies del mes d’abril, incorporant el hashtags de la campanya: #30diesAMBbici

Els continguts gràfics no hauran (a) d’incloure cap menció o reproducció de la imatge, nom, marca o altres signes distintius de tercers, ni obres creades per tercers, llevat que els participants disposin de les corresponents autoritzacions, llicències o permisos amb amplitud suficient; (b) no inclouran frases, imatges o qualsevol altre element que pugui vulnerar el dret a la intimitat, a la imatge o a l’honor de les persones, quedant expressament prohibit per tant que les fotos tinguin contingut racista, violent, pornogràfic entre d’altres; (c) no infringirà cap altre dret de tercers, ni cap normativa que fos aplicable, en particular no contindrà obres que estiguin subjectes a drets (ex. no es poden reproduir obres pictòriques l’ús de les quals requereixi la prèvia autorització dels seus titulars o d’entitats de gestió, etc.); (d) hauran de ser originals i inèdites, i no podran haver estat difoses prèviament a través de cap mitjà o canal (Internet, sales d’exposicions, etc.).

5.2. Les persones que a més a més facin menció a almenys dues usuàries en els comentaris de la publicació específica que explica el funcionament del concurs a Instagram tindran doble participació al sorteig.

5.3. El dia 14 de maig se celebrarà un sorteig davant d’un responsable de l’empresa adjudicatària del servei Bicibox, entre aquells participants que hagin pujat fotos segons la descripció de l’apartat 5.1 anterior. A partir d’una llista ordenada i numerada dels participants, es procedirà per insaculació a determinar la persona guanyadora d’un (1) premi consistent en una (1) bicicleta elèctrica de la marca Freeel. S’extrauran així mateix, de manera ordenada, dues (2) reserves.

6.- COMUNICACIÓ DE LA PERSONA GUANYADORA I LLIURAMENT DEL PREMI

La persona guanyadora es comunicarà públicament a partir del dia 14 de maig a través d’un post a http://blogs.amb.cat/bicicleta.

6.1. Transcorreguts com a màxim 7 dies naturals des de l’endemà a la comunicació pública esmentada, es contactarà amb aquesta a través de missatge privat. Si en el termini de 48 hores la guanyadora no ha contestat, l’AMB es reserva el dret a procedir a lliurar el premi a la següent reserva extreta al sorteig.

6.2. La persona guanyadora haurà de respondre al missatge acceptant expressament el premi i les condicions de les presents bases per poder rebre el premi, acreditant ser major de 16 anys i resident a un municipi de l’AMB com a condicions per poder accedir al mateix en la forma que l’organització determini.

6.3. Acceptat el premi corresponent de conformitat amb l’anterior, l’organització del sorteig es posarà en contacte per escrit amb la persona guanyadora amb l’objecte d’informar-la dels passos a seguir per a la recepció del premi.

6.4. En cas que la persona guanyadora sigui menor d’edat, caldrà que en el moment de la recollida del premi aporti un document signat pel seu pare/mare/tutor legal que l’autoritzi a la recollida del premi i a fer-se’n responsable de l’ús que el menor en faci.

7.- RESERVES I LIMITACIONS

7.1. L’organització del concurs no es responsabilitza de possibles fallades o anomalies del servei o la connectivitat produïdes per Instagram que puguin afectar al funcionament de l’activitat.

Qualsevol ús indegut de l’aplicació Instagram per part dels usuaris amb independència que hi hagi o no intenció de frau, que pugui suposar una alteració en el resultat de la promoció o bé provoqués el mal funcionament de l’aplicació, donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant, i l’AMB quedarà exonerada de tota responsabilitat, podent anul·lar la promoció.

7.2. L’AMB es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi de la promoció quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presents bases. La modificació s’anunciarà i entrarà en vigor a partir de la data del seu anunci, sense que els concursants puguin realitzar cap reclamació a l’AMB per això.

7.3. En cas de no aconseguir contactar amb les persones guanyadores, l’AMB i els seus col·laboradors es reserven el dret a declarar el concurs desert.

7.4. Així mateix, la guanyadora eximeix a l’AMB, empreses associades i personal depenent de les mateixes, de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol perjudici que pogués patir en el gaudi del premi objecte del present sorteig.

7.5. L’AMB no serà considerat responsable de la pèrdua indirecta de connexió o d’un mal funcionament de la mateixa durant la participació qualsevol que sigui la raó que l’origini.

7.6. L’AMB informa als participants que, donades les característiques d’Internet (tals com la captació gratuïta d’informació distribuïda i la dificultat o, fins i tot, la impossibilitat de controlar l’ús que terceres persones puguin fer de tal informació), no serà en absolut responsable de l’ús indegut de tal informació.

8.- DRETS D’IMATGE I AUTOR

Totes les persones participants autoritzen a les empreses organitzadores a reproduir, utilitzar i difondre les seves creacions i imatge, nom i cognoms, en qualsevol activitat publicitària i/o promocional que estigui relacionada amb aquesta promoció, tot això en qualsevol mitjà (incloent amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, l’explotació a través d’Internet i Internet per a telefonia mòbil) sense que aquestes activitats els confereixin dret de remuneració o benefici algun amb excepció del lliurament del premi guanyat conforme a aquestes bases.

La cessió inclou tots els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública de l’enregistrament o imatges captades, sense limitació de temps ni de territori.

En virtut de l’anterior, els participants indemnitzaran a l’organització pels costos, danys o perjudicis que es derivin de (i) qualsevol reclamació que es formuli per tercers que al·leguin que qualsevol material que les participants hagin lliurat o facilitat en el marc de la promoció, infringeix els seus drets; (ii) l’incompliment de qualsevol de les garanties establertes en les presents condicions.

9.- PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals facilitades per participar en el sorteig quedaran recollides en un fitxer, el responsable del qual és l’AMB. La finalitat del fitxer és gestionar la informació rebuda en relació amb l’objecte de la present promoció. L’exercici dels drets d’accés, rectificació oposició i cancel·lació, regulats en la Llei Orgànica de Protecció de Dades, haurà de realitzar-se davant la AMB a l’adreça C/ 62 número 16-18 Edifici A Zona Franca 08040 Barcelona (Oficina Metropolitana de la Bicicleta), adjuntant fotocòpia del DNI i el motiu de la seva petició.

Així mateix, i amb l’única finalitat de gestionar el lliurament dels premis, l’AMB informa les guanyadores que permetrà l’accés a les seves dades personals a les entitats encarregades de la gestió i lliurament del mateix.

L’AMB establirà les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat que han de reunir els fitxers automatitzats, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal en la forma legal i reglamentàriament prevista.

10. RESPONSABILITAT D’INSTAGRAM

D’acord amb el que es disposa a les normes per a promocions vigents a Instagram, informem que aquesta promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Instagram. La persona participant, en acceptar les bases del sorteig és plenament conscient d’estar proporcionant la seva informació a l’AMB i no a Instagram. La informació que es proporcioni, només s’utilitzarà per poder gestionar el sorteig.

11.- CONSIDERACIONS GENERALS

Al premi li serà aplicable la legislació fiscal vigent a Espanya.

En particular, serà aplicable la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; el Reial decret 439/2007, de 30 de març, que aprova el seu Reglament; el Reial decret 2069/1999, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Entitat Pública Empresarial Loteries i Apostes de l’Estat; el Reial decret 3059/1966 d’1 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de Taxes Fiscals; i altres disposicions concordants així com la legislació complementària, modificativa o substitutiva de tota l’anterior, per la qual cosa, si escau, l’AMB realitzarà l’ingrés a compte o la retenció que resulti procedent al guanyador del sorteig.

12.- DIPÒSIT BASES I CONTACTE

Les bases d’aquesta promoció es troben dipositades davant de l’empresa adjudicatària del servei Bicibox.

Les presents bases estan a disposició en http://blogs.amb.cat/bicicleta. Qualsevol participant pot contactar amb l’organització del sorteig a través de la pàgina anterior.

13.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Amb la seva participació en aquest concurs les persones candidates accepten les presents bases, que podran ser consultades en tot moment a http://blogs.amb.cat/bicicleta i el criteri de l’AMB quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del mateix. A aquests efectes, l’AMB es reserva, sempre que redundi en la bona fi de la promoció i no sigui contrari a la Llei, el dret a modificar les bases en qualsevol moment si les circumstàncies així ho requerissin. La modificació s’anunciarà i entrarà en vigor a partir de la data del seu anunci, sense que les concursants puguin realitzar reclamació alguna a l’AMB per això.

L’AMB es reserva així mateix el dret de cancel·lar total o parcialment la present promoció si, per causes alienes a la seva voluntat fos necessari, sense que aquesta cancel·lació impliqui cap responsabilitat per l’AMB, comunicant-ho tan aviat com resulti a les persones usuàries i possibles concursants que ja hagin participat en la mateixa.

14.- LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

La interpretació i el compliment de les presents bases es regiran per la legislació espanyola. L’AMB i les persones concursants que participin al Sorteig, amb renúncia expressa al propi fur que, si s’escau, els fos aplicable, se sotmeten quan es refereixi a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de les bases o de la celebració o resultat del Sorteig, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, excepte en el cas de persones consumidores, en aquest cas serà el que la Llei estableixi.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *